മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

എഫ്.എസ്.എഫ്.എസ് ചില ചിത്രങ്ങള്‍

ഈ ബ്ലോഗില്‍ കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്

4 comments to എഫ്.എസ്.എഫ്.എസ് ചില ചിത്രങ്ങള്‍

 • चित्र तो सुन्‍दर और खुद बाल रहे हैं किन्‍तु साथ में यदि संक्षिप्‍त विवरण भी होता पूर्णता मिल जाती ।

 • बहुत बहुत धन्यवाद फोटो दिखाने के लिए.

 • विष्णु बैरागी,
  संक्षिप्त विवरण देने का काबिलियत मुझे नहीं। अगर कोई यह समाचार हिन्दी में बदलकर देगा तो अच्छा होगा।

 • Wikipedia to use regional languages

  Thiruvananthapuram: Wikipedia, the world’s largest free online encyclopaedia, is all set to reach out to a global audience through regional languages and new software that will enable easier editing and monitoring of the inputs.

  At a press conference here on Wednesday, Wikipedia founder Jimmy Wales who is in the city to participate in the international conference on freedom in computing, development and culture, said efforts were on to empower the community of volunteers who contributed articles to Wikipedia.

  He said the Malayalam version of Wikipedia would help to reach a wider audience.
  Courtesy : Thehindu Daily