മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

ചില ബുക്ക്മാര്‍ക്കുകള്‍

മലയാളത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സര്‍ഗ്ഗസൃഷ്ടികളും കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാര്‍ത്തകളും മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനും അവ ചര്‍ച്ചചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക മാധ്യമ സംവിധാനമാണ് തൊരപ്പന്‍. ഇതില്‍ നിങ്ങളുടെ മലയാളം ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകള്‍ സ്വയം ചേര്‍ക്കുവാന്‍ കഴിയും. ആംഗലേയം, പിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നട, മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലെ പോസ്റ്റുകള്‍ ചേര്‍ക്കാം.

ഇതിലും നിങ്ങളുടെ മലയാളം ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകള്‍ സ്വയം ചേര്‍ക്കുവാന്‍ കഴിയും. ഇതിലും നിങ്ങളുടെ മലയാളം ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകള്‍ സ്വയം ചേര്‍ക്കുവാന്‍ കഴിയും. […]