മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

മലയാളം എഴുതുവാനും വായിക്കുവാനും

Click on any of the images below to read and write Malayalam.

=============================================

=============================================

=============================================

Few Malayalam Fonts: C > Windows > Fonts >

Meera | Rachana | Raghumalayalam | Suruma | AnjaliOldLipi | Dyuthi | Thoolika |

Install exe directly by allowing popup

Anjalioldlipi exe […]