മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ വിലയിടിവിന്റെ കാരണങ്ങള്‍

സ്വാഭാവിക റബ്ബറിന്റെ വിലവര്‍ദ്ധനവും വിലയിടിവും

രാഷ്ട്രാന്തര വ്യാപാരനയങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനായുള്ള ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയാണ്‌ ലോക വ്യാപാര സംഘടന. 1948 ജനുവരി 1-ന് രൂപവത്കരിച്ച ഗാട്ട് കരാറാണ് 1995 ജനുവരി 1-ന് ലോക വ്യാപാര സംഘടന ആയി മാറിയത്. 1995 ല്‍ ഇന്ത്യ ജനറൽ എഗ്രിമെന്റ് ഓൺ താരിഫ് ആൻഡ് ട്രെഡ് ല്‍ ഒപ്പിട്ടു. 1995-96 ല്‍ സ്വാഭാവിക റബ്ബര്‍ ഉപഭോഗവും കയറ്റുമതിയും കൂട്ടിയാല്‍ കിട്ടുന്ന ആവശ്യകതയില്‍ നിന്ന് ഉത്പാദനം കുറവുചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുന്ന കുറവ് 19685 ടണ്‍ ആയിരുന്നു. […]

7ാം പൊതു പരാതി

Grievance DOCOM/E/2020/00010 dt 04-01-2020 submitted പിജിപോര്‍ട്ടലില്‍ ആറ് പരാതികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടും പൂര്‍ണമായും പ്രശ്ന പരിഹാരമായിട്ടില്ല. അതിനാല്‍ ഏഴാമത്തെ പരാതി സമര്‍പ്പിച്ചു. ചോദിച്ച സംശയത്തിന് മറുപടി തരുന്നതിന് പകരം ചോദിക്കാത്ത ഉത്തരം തന്ന് കബളിപ്പിച്ചു.

ഇതാണോ പരാതിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ശരിയായ ഉത്തരം?

I send an Email to [email protected], exedir <[email protected]> as follows.

Sir/Madam,

My grievance filed in PGPortal was about the error % from […]

ഓണ്‍ലൈന്‍ കര്‍ഷകശ്രീ വാര്‍ത്ത

 

[…]

എന്റെ ചാനല്‍ സബ്‍സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

എന്റെ ചാനല്‍ സബ്‍സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക