മലയാളി വിഷന്‍

ശേഖരം

വിഭാഗങ്ങള്‍

ജീമോന്‍ കാരാടിയുടെ ഒറ്റയാള്‍ സമരം

ആഗസ്റ്റ് 15 ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ എം.എം.ജേക്കബ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത ജീമോന്‍ കാരാടിയുടെ ഒറ്റയാള്‍ സമരം ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് വേണ്ടി ജനത്തെ സംഘടിപ്പിച്ച്ജനത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നതില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീ പാര്‍ട്ടിയുടെയും പേരിലല്ല ഈ സമരമെന്നും കേരളത്തിലെ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് മില്‍മ സംഭരിക്കുന്ന പാലിന് നല്‍കുന്ന വിലനിര്‍ണയ രീതി ശരിയല്ലയെന്നും അത് തിരുത്തണം എന്നുമുള്ള ചെറിയ ഒരാവശ്യം എല്ലാ ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്കും വേണ്ടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു.
കര്‍ഷകന്റെ പശുക്കളിലെ പാലിന്റെ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായതിനാല്‍ സങ്കരയിനം പശുക്കളുടെ (ക്രാസ്‌ ബ്രിഡുകളുടെ ഇളം കറവ സമയത്തെ പാല്‍ മൊത്തത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ 60%ഌ മുകളില്‍ 3 ഫീറ്റില്‍ താഴെയുള്ളതാണ്‌ ഇത്‌ താഴ്‌ന്ന്‌ 1.5 വരെ കാണുന്നു റീഡിംഗ്‌ 33ഉം അതിഌ മുകളിലും കാണുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാല്‍ ഏകദേശം 2 മുതല്‍ 21/2 മാസം വരെ 3 ഫാറ്റില്‍ താഴെ വരുന്നു ഈ സമയങ്ങളില്‍ ടി.എസ്‌ 10.5ഉം അതിനടുത്തും ആയിവരുന്നു കര്‍ഷകന്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചിലവ്‌ വരുന്ന സമയവും കൂടുതല്‍ പാല്‍ കിട്ടുന്നതും ഇളംകറവ സമയത്താണ്‌.
കൂടാതെ, പശുക്കളുടെ ബ്രിഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ പല പശുക്കള്‍ക്കും കാലാവസ്ഥയുമായി യോജി-ക്കാതെ വരുമ്പോള്‍ ഇളംകറവ സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും മൊത്തം ഖരപദാര്‍ത്ഥം 10.5 വരെ വരുന്നു ആയതിനാല്‍ 10.5 മൊത്തം ഖരപദാര്‍ത്ഥമുള്ള പാലിന്‌ മിനിമം വില ലഭിയ്‌ക്കണം 


കര്‍ഷകന്റെ പശുക്കളിലെ പാലിന്റെ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ്‌ പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായതിനാല്‍ സങ്കരയിനം പശുക്കളുടെ (ക്രാസ്‌ ബ്രിഡുകളുടെ ഇളം കറവ സമയത്തെ പാല്‍ മൊത്തത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ 60%ഌ മുകളില്‍ 3 ഫീറ്റില്‍ താഴെയുള്ളതാണ്‌ ഇത്‌ താഴ്‌ന്ന്‌ 1.5 വരെ കാണുന്നു റീഡിംഗ്‌ 33ഉം അതിഌ മുകളിലും കാണുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന പാല്‍ ഏകദേശം 2 മുതല്‍ 21/2 മാസം വരെ 3 ഫാറ്റില്‍ താഴെ വരുന്നു ഈ സമയങ്ങളില്‍ ടി.എസ്‌ 10.5ഉം അതിനടുത്തും ആയിവരുന്നു കര്‍ഷകന്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചിലവ്‌ വരുന്ന സമയവും കൂടുതല്‍ പാല്‍ കിട്ടുന്നതും ഇളംകറവ സമയത്താണ്‌.
കൂടാതെ, പശുക്കളുടെ ബ്രിഡിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നോക്കിയാല്‍ പല പശുക്കള്‍ക്കും കാലാവസ്ഥയുമായി യോജി-ക്കാതെ വരുമ്പോള്‍ ഇളംകറവ സമയത്തും അല്ലാത്ത സമയത്തും മൊത്തം ഖരപദാര്‍ത്ഥം 10.5 വരെ വരുന്നു ആയതിനാല്‍ 10.5 മൊത്തം ഖരപദാര്‍ത്ഥമുള്ള പാലിന്‌ മിനിമം വില ലഭിയ്‌ക്കണം
നിലവിലെ പാല്‍ കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും വാങ്ങിയ്‌ക്കുന്നതും സൊസൈറ്റിയില്‍ നിന്നും മില്‍മ ശേഖരിക്കുന്ന അളവ്‌, തൂക്കം, ലിറ്റര്‍ എന്ന വ്യാജേന കര്‍ഷകരില്‍ നിന്നും അധികമായി 30 ഗ്രാം കൂടുതലായി സംഭരിക്കുന്നു.
ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള വസ്‌തുക്കളുടെ അളവ്‌ ലിറ്റര്‍ കണക്കിനാക്കണം എന്നു പറയുന്നത്‌ പാലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ശരിയായതല്ല കാരണം പാലില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഖര പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ തൂക്കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്‌ പാലിന്‌ വിലയിടുന്നത്‌ ആയതിനാല്‍ ഒരു കിലോ പാലില്‍ എത്ര ഗ്രാം ഫാറ്റും എസ്‌.എന്‍.എഫും അടങ്ങി എന്നതാണ്‌ ശരി ആയതിനാല്‍ പാല്‍ അളവ്‌ കിലോഗ്രാം തൂക്കം എന്ന രൂപത്തിലാക്കണം. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ സൊസൈറ്റിയില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്ന പാല്‍ അളവ്‌ തൂക്കത്തിലായിരുന്നു

ക്ഷീര കര്‍ഷക സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ പേരില്‍ ഇന്ന് പ്രസ് ക്ലബില്‍ ജീമോന്‍ മില്‍മയുടെ പാല്‍ സംഭരണത്തിലെ പാളിച്ചകളെപ്പറ്റി അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം ചന്ദ്രശേഖരന്‍ നായരും ഉണ്ടായിരുന്നു.
http://www.4shared.com/mp3/Tenuf0E2ce/AUD0017.html?

CAM00226

 

jeemon

 

 

B.Ashok

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

7 + twenty =